വഴിയോരത്തുനിന്നു കുടകൾ വിൽക്കുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ
Published: 6 months ago By: Kaumudy


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: KaumudyPublished: 6 months ago

152 views

1 Likes   0 Dislikes


കാലവർഷം എത്തുംമുമ്പെ നഗരത്തിൽ കുടവിൽപനക്കാർ എത്തിത്തുടങ്ങി,വഴിയോരത്തുനിന്നു കുടകൾ വിൽക്കുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ.എറണാകുളം ഹൈകോർട്ടിന് സമീപത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. കാമറ: ജോഷ്‌വാൻ മനു

Related Videos