ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഷാനി പ്രഭാകർ| Shani Vs Shobha - Malayalam TV Shows

ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഷാനി പ്രഭാകർ| Shani Vs Shobha
Published: 5 months ago By: Mosquitobat Channel


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Mosquitobat ChannelPublished: 5 months ago

1, 250, 819 views

4, 761 Likes   755 Dislikes


ചാനൽ ചർച്ചയിൽ BJP യുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നുണക്കഥകൾ ആവർത്തിച്ച ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഷാനി പ്രഭാകർ. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ CPIM തകർത്തു എന്നത് നുണ.

Related Videos