പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണമെട പന്നകളെ..!
Published: 2 years ago By: Support PCG


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Support PCGPublished: 2 years ago

50, 608 views

164 Likes   44 Dislikes


ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു നേരത്തെ കഴപ്പ് തീർക്കാൻ വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ച് മൃഗീയമായി കൊന്ന മൃഗം...

ആ മൃഗംത്തിന്റെ എച്ചിൽ പത്രത്തിലെ എല്ലിൻ കഷ്ണം തിന്നാൻ ഒത്തുകൂടുന്ന പട്ടികൾക്കുള്ള ജനപക്ഷ മറുപടി.

ഈ വേട്ട നായ നാളെ നിന്റെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ കയറാതിരിക്കാൻ പ്രകൃതിയിലും, ഈശ്വരനിലും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ...

Related Videos