സി.പി.ഐ.എം മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകള്‍ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് കോടിയേരി
Published: 4 months ago By: asianetnews


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: asianetnewsPublished: 4 months ago

3, 948 views

23 Likes   8 Dislikes


സി.പി.ഐ.എം മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകള്‍ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് കോടിയേരി

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/asianetnewstv

Related Videos