കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇടത്തരം വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ പട്ടികയിലും ഇടമില്ല
Published: 1 year ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 1 year ago

166 views

0 Likes   0 Dislikes


Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos