വയനാട്ടില്‍ കൊട്ടത്തോണി മറിഞ്ഞ് പുഴയില്‍ വീണവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമം
Published: 4 months ago By: asianetnews


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: asianetnewsPublished: 4 months ago

4, 404 views

7 Likes   5 Dislikes


വയനാട്ടില്‍ ഇന്നലെ കൊട്ടത്തോണി മറിഞ്ഞ് പുഴയില്‍ വീണവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമം
Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/asianetnewstv

Related Videos