റിസോട്ടില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ സന്ദര്‍ശകരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തി
Published: 6 months ago By: asianetnews


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: asianetnewsPublished: 6 months ago

3, 126 views

4 Likes   1 Dislikes


റിസോട്ടില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ സന്ദര്‍ശകരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തി
Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/asianetnewstv

Related Videos