സുധീരനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് A ഗ്രൂപ്പ് ഹൈകമാന്റിനു പരാതി നൽകും | 13th June 2018
Published: 4 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 4 months ago

1, 374 views

5 Likes   4 Dislikes


Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline

Stay tuned to news at 10 AM everyday to know of the latest happenings all around the world.

Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos