രവി പടിഞ്ഞാറെ യുടെ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ചിത്ര ശില്പ പ്രദർശനം
Published: 10 months ago By: Kaumudy


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: KaumudyPublished: 10 months ago

118 views

3 Likes   0 Dislikes


രവി പടിഞ്ഞാറെ യുടെ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ലളിതകലാ അക്കാഡമി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചിത്ര ശില്പ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് കാമറ: റാഫി എം. ദേവസി

Related Videos