മാദ്ധ്യമലോകവും പൊതുസമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തിലെ സെമിനാർ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ  ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു
Published: 9 months ago By: Kaumudy


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: KaumudyPublished: 9 months ago

221 views

1 Likes   0 Dislikes


കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സി.പി.ഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി കോട്ടയം എസ.പി.സി.എസ് ഹാളിൽ നടന്ന മാദ്ധ്യമലോകവും പൊതുസമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തിലെ സെമിനാർ  ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവംഗം പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ  ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കാമറ: ശ്രീകുമാർ ആലപ്ര

Related Videos