ഭൂരഹിതരായ ദരിദ്രകുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാൻ ഭൂമിയും പട്ടയവും നൽകിയ സർക്കാരുകളുടെ ഉദാരമനസ്കത
Published: 3 months ago By: Amrita News


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Amrita NewsPublished: 3 months ago

938 views

1 Likes   2 Dislikes


ഭൂരഹിതരായ ദരിദ്രകുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാൻ ഭൂമിയും പട്ടയവും നൽകിയ സർക്കാരുകളുടെ ഉദാരമനസ്കതയുടെ മറുവശം കാണാം. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്

Related Videos