സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും CCTV ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം
Published: 5 months ago By: KairaliOnline


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: KairaliOnlinePublished: 5 months ago

440 views

3 Likes   1 Dislikes


For more: http://www.kairalitv.in/
Youtube: https://www.youtube.com/user/KairaliOnline


You may have caught little snippets of information about what's happened around the nation while you were at work;
but you haven't seen or heard it all until you watch the Late Night News Bulletin on Kairali TV.
Only the news that has lasted through the day earns a spot on Kairali TV's Late Night News Bulletin.
Keep yourself updated on all the latest international, national, current affairs, entertainment, and sports news in Malayalam with this bulletin.

Kairali TV is a channel owned and operated by Malayalam Communications Ltd. With programs like JB Junction, Magic Oven, Flavours of India, Patturummaal, Gandharva Sangeetham etc, Kairali TV is among the most leading Malayalam television channels with a large number of followers from around the globe. Kairali TV has been successful in delivering quality contents both online and in television for over 12 years.Circle us on G+: https://plus.google.com/+KairaliOnline
Facebook: https://www.facebook.com/KairaliTVYoutube
Twitter: https://twitter.com/TheKairaliTV

Related Videos