ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ ജനകീയ ഹര്‍ത്താല്‍
Published: 11 months ago By: Kaumudy


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: KaumudyPublished: 11 months ago

725 views

1 Likes   5 Dislikes


ജമ്മുകാശ്മീരിൽ ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ ജനകീയ ഹർത്താലിൽ  എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ കടകൾ അടപ്പിച്ചപ്പോൾ

കാമറ: എൻ.ആർ.സുധർമ്മദാസ്

Related Videos