ദേശീയ സാമൂഹ്യ നീതി ഫോറം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ ആശയ സംവാദത്തിൽ കാഞ്ച ഇലയ്യ സംസാരിക്കുന്നു
Published: 5 months ago By: Kaumudy


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: KaumudyPublished: 5 months ago

44 views

0 Likes   0 Dislikes


ദേശീയ സാമൂഹ്യ നീതി ഫോറം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ ആശയ സംവാദത്തിൽ കാഞ്ച ഇലയ്യ സംസാരിക്കുന്നു.ഡോ.നീലാലോഹിതദാസൻ നാടാർ,വി.ആർ ജോഷി,മോഹൻ ഗോപാൽ എന്നിവർ സമീപം ക്യാമറ: ബി.സുമേഷ്

Related Videos