കൊളസ്‌ട്രോൾ എളുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാം | Cholesterol Malayalam Health Tips
Published: 8 months ago By: Arogyam


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: ArogyamPublished: 8 months ago

966, 430 views

7, 292 Likes   1, 275 Dislikes


How to control cholesterol malayalam health tips by sherin thomas - aster mims hospital calicut. This video about Ways to Lower Your Cholesterol Levels.

Choose healthier fats. Saturated fats, found primarily in red meat and dairy products, raise your total cholesterol and low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, the "bad" cholesterol. ...

കൊളെസ്ട്രോൾ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. Sherin Thomas (Chief Nutritionist - Aster MIMS Calicut) മറുപടി നൽകുന്നതാണ്

For more visit : https://astermims.com/
for appointment with sherin thomas contact : 0495 3091 091

Related Videos