രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിലും, പ്രവാസി പുനരധിവാസത്തിലുള്ള അനാസ്ഥയും ആരോപിച്ച് നടത്തിയ ധർണ
Published: 9 months ago By: Kaumudy


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: KaumudyPublished: 9 months ago

80 views

0 Likes   1 Dislikes


രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിലും, പ്രവാസി പുനരധിവാസത്തിലുള്ള അനാസ്ഥയും ആരോപിച്ച് എറണാകുളം കണയന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ കേരള പ്രദേശ് പ്രവാസി കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ധർണ

കാമറ: എൻ.ആർ.സുധർമ്മദാസ്

Related Videos