പാതവക്കത്ത് സജീവമായി ചലിക്കുന്ന മനുഷ്യബോര്‍ഡുകള്‍
Published: 3 months ago By: Jeevan TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Jeevan TVPublished: 3 months ago

41 views

0 Likes   0 Dislikes


റോഡുകള്‍ പരമാവധി വീതികൂട്ടുകയും, പാതവക്കത്ത് ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കര്‍ശന നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ബോര്‍ഡുകളെല്ലാം കാണാമറയത്തായി

Related Videos