മാതൃകയായി ഡയാലിസിസ് സെന്റര്‍ ; പിന്നിട്ടത് 75000 ഡയാലിസിസുകള്‍
Published: 5 months ago By: Jeevan TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Jeevan TVPublished: 5 months ago

15 views

0 Likes   0 Dislikes


സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററില്‍ 75000 ഡയാലിസിസുകള്‍ പിന്നിട്ടു

Related Videos