എറണാകുളത്തെ രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൂടി 40 പവൻ സ്വർണ്ണവും 65,000 രൂപയും കവർന്നു
Published: 7 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 7 months ago

81 views

1 Likes   0 Dislikes


The loot which happened in Paravoor temples repoered that the total loot comes up to 40 Sovereign of gold and 65,000 rupees.Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos