സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ദുരന്തമാകുന്നു ; ശക്തമായ മഴവെള്ളപ്പാച്ചലിൽ പാലക്കാട് റോഡുകൾ തകർന്നു
Published: 7 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 7 months ago

224 views

0 Likes   0 Dislikes


Due to the heavy rain in Kerala, many places are flooded and people flee for their life. Rescue teams are helping people to shift from such places.Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos