അഭിമന്യുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സഹായ ഹസ്തവുമായി SFIയുടെ ധനസമാഹരണം; പ്രധാനലക്ഷ്യം വട്ടവടയിലെ ലൈബ്രറി
Published: 4 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 4 months ago

2, 719 views

25 Likes   1 Dislikes


SFI to initiate a fundraising to sup[port the family of Abhimanyu, who was brutally murdered by the Popular Front workers.

Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos