കെവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ; നീനുവിന്റെ പഠന ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കും
Published: 7 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 7 months ago

4, 027 views

29 Likes   3 Dislikes


Kerala government announced 10 Lakh rupees for Kevin's family to built a home. Plus the government assured that Neenu's Education expenses will also be taken care.Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos