ഇന്നത്തെ പ്രധാന ട്രോളുകൾ -16:03:2017

1. അതാകുമ്പോ നല്ല ലാഭമാ

അതാകുമ്പോ നല്ല ലാഭമാ

2. ഉറക്കം പോവാന്‍ കോഫി നല്ലതാ ! :P

ഉറക്കം പോവാന്‍ കോഫി നല്ലതാ ! :P

3. Self Starting അല്ല... അയിനാണ്

Self Starting അല്ല... അയിനാണ്

4. കട്ടപ്പ ബഹുബലി 1 കണ്ടു കാണും...

കട്ടപ്പ ബഹുബലി 1 കണ്ടു കാണും...

YOUR REACTION?

Facebook ConversationsDisqus Conversations